CKB

Jednokratno punomoćje za penzionere

Svim CKB klijentima starijim od 65 godina, koji imaju status penzionera, i primaju penziju putem računa u CKB, omogućili smo privremenu uslugu tokom perioda trajanja epidemije koronavirusa: jednokratno punomoćje za podizanje sredstava sa računa. Na ovaj način, klijenti su u mogućnosti da ovlaste blisku osobu, člana porodice ili bliskog prijatelja da u njihovo ime i za njihov račun izvrše podizanje novca sa računa u najbližoj CKB poslovnici.

Ova privremena usluga je uvedena kako bismo dodatno zaštitili najosjetljiviju grupu naših klijenata koji ne mogu lično da dođu do poslovnice ili čije bi izlaganje imalo ozbiljne posljedice po njihovo zdravlje, a koji pri tom ne koriste digitalne proizvode banke kao što su platne kartice ili CKB GO servis, a takođe nemaju nikog ovlašćenog po svom računu.

Ukoliko već imate drugu osobu ovlašćenu po vašem računu, ta osoba može i dalje da raspolaže sredstvima na računu kao i do sada i nije potrebno jednokratno punomoćje. Važno je naglasiti da, ukoliko već imate ovlašćenu osobu po računu, ovu uslugu u tom slučaju nije moguće koristiti, tj. nije moguće dodatno ovlastiti još jednu osobu putem jednokratnog punomoćja za podizanje sredstava na računu.

Prije nego što odlučite da ovlastite nekoga po vašem računu, razmislite o efikasnijim načinima raspolaganja svojim novcem kao što su CKB platne kartice koje su potpuno besplate, kao i CKB GO servis pomoću kojeg možete da pošaljete novac sa vašeg računa bližnjoj osobi, koja u tom slučaju može izvršiti podizanje gotovine za vas na CKB bankomatima.

Ukoliko ipak niste u prilici da koristite platne kartice ili CKB GO servis, ovlastite jednokratno osobu od povjerenja da podigne novac sa vašeg računa na sljedeći način:

 1. Klijent (vlasnik računa) popuni jednokratnu pisanu izjavu/punomoćje kojom ovlašćuje odabranu blisku osobu da jednom u toku kalendarskog mjeseca podigne novac sa vašeg računa,
 2. Osoba jednokratno ovlašćena da podigne novac dolazi u poslovnicu CKB-a sa original potpisanim punomoćjem i ličnom kartom klijenta,
 3. Ovlašćeni zastupnik klijenta u poslovnici prilaže bankaru sopstvenu ličnu kartu, ličnu kartu klijenta (vlasnika računa) i punomoćje klijenta,
 4. Bankar poziva klijenta na broj telefona zaveden u evidenciji banke, za finalnu provjeru punomoćja prije isplate sredstava sa računa,
 5. Klijent mora u telefonskom razgovoru bankaru da izdiktira svoje i lične podatke ovlašćenog lica, pa treba da te podatke ima pripremljene i pri ruci,
 6. Klijent mora u telefonskom razgovoru sa bankarom da saopšti koliki iznos sredstava želi da podigne,
 7. Punomoćnik potpisuje nalog za isplatu sredstava i predaje bankaru original punomoćja koje je donio sa sobom kao dokaz naloga o uplati,
 8. Jednokratno punomoćje važi samo za jednu isplatu u kalendarskom mjesecu, a za isplatu u narednom mjesecu, klijent treba da napravi novo punomoćje. U tom slučaju se ponavlja cijeli proces od 1. do 7.
Punomoćje klijenta mora biti svojeručno potpisano, identično kao na ličnoj karti, a forma može biti odštampana i ručno popunjena, ili u potpunosti čitko ispisana rukom i treba da glasi ovako:

Ja, _____ime i prezime klijenta___________, JMBG ____________________, broj lične karte __________________________, sa adresom stanovanja ___________________________, opština ___________________________, ovlašćujem punomoćnika ____ime i prezime ovlašćenog lica____, JMBG ____________________, broj lične karte __________________________, sa adresom stanovanja ___________________________, opština __________________________, da u moje ime i za moj račun izvrši podizanje sredstava sa mog računa broj _____(broj računa klijenta)______ u CKB -u.


Ovo Punomoćje važi samo za jednokratno podizanje gotovine sa gore navedenog računa.


Datum: ____________________


Potpis vlasnika računa: __________________________


Potpis punomoćnika: __________________________

PDF verziju teksta možete preuzeti i odštampati sa ovog linka.

Molimo vas da imate u vidu i izmijenjeno radno vrijeme CKB poslovnica.

Predlažemo našim klijentima da kada je god to moguće, koriste digitalne proizvode banke (platne kartice, CKB GO, trajni nalozi).

Situacije u kojim banka ima pravo da odbije isplatu sredstava sa računa su:

 1. broj telefona u sistemu u banke nije ispravan i klijent ne može biti kontaktiran,
 2. svi podaci u punomoćju nisu popunjeni i ispravni,
 3. vlasnik računa nije potpisao punomoćje ili potpis ne odgovara potpisu sa lične karte,
 4. podaci koje klijent saopštava putem telefona nisu u skladu sa podacima koji su navedeni na punomoćju,
 5. isplata sredstava na osnovu jednokratnog punomoćja je već obavljena jednom u toku kalendarskog mjeseca,
 6. već postoji važeće punomoćje po računu od strane druge osobe
 7. klijent nije penzioner i nije primio makar jednu penziju u 2020. godini preko računa u CKB.