Zapošljavamo: Viši referent za podršku mreži u Direkciji za prodaju i koordinaciju mreže poslovnih jedinica

18 januar 2024

Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica ima tradiciju od preko 20 godina uspješnog poslovanja na teritoriji Crne Gore. Više od 500 posvećenih zaposlenih zaslužni su za višegodišnje pozicioniranje CKB-a kao apsolutnog lidera na crnogorskom bankarskom tržištu. Vjerujemo da su zaposleni naš ključni strateški resurs i nastojimo da razvijamo njihov potencijal u radnom okruženju zasnovanom na uzajamnom povjerenju i lojalnosti. U Banci njegujemo podsticajan ambijent koji omogućava ostvarenje ličnih i profesionalnih ambicija.

Kako se kontinuirano razvijamo i napredujemo, tako se otvaraju i prilike da proširimo svoj tim - tražimo koleginicu/kolegu koja/i će raditi na poziciji Viši referent za podršku mreži u Direkciji za prodaju i koordinaciju mreže poslovnih jedinica.

 

Uslovi

- Ekonomski ili drugi odgovarajući fakultet

- 3 godine na istim ili sličnim poslovima

- Poznavanje bankarskih procesa, proizvoda i usluga i internih regulativa

- Poznavanje i razumijevanje osnovnih regulatornih i zakonskih okvira za finansijski sektor

- Kreativnost i sposobnost iniciranja i implementiranja promjena

- Odlične komunikacione vještine

- Dobre organizacione i analitičke sposobnosti

- Usmjerenost na timski rad i podsticanje saradnje

- Posjedovanje vještina za rad na računaru, uz poznavanje MS Office paketa i ostalih aplikacija relevantnih za rad

- Aktivno znanje i upotreba engleskog jezika

- Želja za usvajanjem novih znanja

 

Opis posla i ključnih odgovornosti

- Organizacija obuka za zaposlene u mreži u saradnji sa kolegama iz Direkcije

- Koordinacija i podrška mreži poslovnih jedinica za sva biznis pitanja kao i druge aktivnosti neophodne za nesmetan i kontinuiran rad svih organizacionih jedinica u mreži

- Pružanje podrške kolegama iz mreže u vezi sa prodajom, proizvodima i procesima

- Briga o sistemu internih kontrola u poslovnim jedinicama i obezbjeđivanje uslova za sprovođenje istih

- Podrška tokom komunikacije sa ostalim organizacionim djelovima u Banci u cilju organizovanja i upravljanja procesima koji se odnose na mrežu (npr. organizacija, upravljanje procesima i komunikacija između AML odjeljenja i mreže poslovnih jedinica)

- Učestvovanje u izradi pravilnika, procedura, instrukcija i ostalih dokumenata u domenu Direkcije

- Formiranje, priprema i praćenje implementacije predloga ALCO odluka

- Podrška u pravljenju predloga za renoviranje poslovnih jedinica

- Administracija softverskih alata za potrebe realizacije aktivnosti filijale (npr. LWX administracija, unos preferencijalnih kamatnih stopa)

- Podnošenje IT zahtjeva za realizaciju dnevnih aktivnosti u poslovnim jedinicama

- Sprovođenje administrativnih poslova u Direkciji za prodaju i koordinaciju mreže poslovnih jedinica

- Redovno i vanredno izvještavanje, priprema izvještaja o radu u okviru svog domena zaduženja, izvještavanje direktno nadređenog o svim relevantnim aspektima rada mreže i unapređenja rada, kao i priprema i učestvovanje u izvještavanju za OTP

- Obavljanje svih poslova iz nadležnosti Direkcije, kako redovnih tako i vanrednih, u skladu sa procjenom direktno nadređenog i u skladu sa potrebama Banke.

 

Prijave su otvorene do 26. januara 2024. godine, a svi zainteresovani kandidati se mogu prijaviti ovdje.

Novosti