Pravila nagradne igre: „Tri transakcije te vode do nagrade“

 Na osnovu Člana 69. stav 3. Zakona o igrama na sreću (Službeni list RCG BR 52/04), Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica, kao priređivač nagradne igre, utvrđuje: 

 

Pravila nagradne igre: „Tri transakcije te vode do nagrade“

 

Priređivač nagradne igre i opis nagrada

Priređivač nagradne igre je Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica (u daljem tekstu: CKB) sa sjedištem u Podgorici, adresa: Bulevar revolucije 17, Podgorica, Crna Gora, sa PIB-om 02239108. CKB za sve svoje klijente, fizička lica, u Crnoj Gori organizuje nagradnu igru pod nazivom „Tri transakcije te vode do nagrade, radi promocije svojih proizvoda i usluga, kao i nagrađivanja svojih sadašnjih i budućih klijenata, prema sljedećem nagradnom fondu: 

  • 2 puta po 50 vaučera u iznosu od po 30 EUR za trgovinu u IDEA marketima širom Crne Gore,
  • Ukupan nagradni fond iznosi 3.000 EUR sa uračunatim PDV-om.

Vrijeme trajanja nagradne igre

Vrijeme trajanja nagradne igre: nagradna igra počinje 20.05.2021. godine i traje do 20.07.2021. godine.

Mehanizam nagrađivanja

Pravila igre biće objavljena u dnevnim novinama „Pobjeda“ prije početka nagradne igre, a nakon odobrenja od strane Uprave prihoda i carina. Zaposleni u CKB-u ne mogu biti učesnici u nagradnoj igri. Nagradna igra je podijeljena u 2 kruga i za svaki krug će klijenti biti posebno nagrađeni. Prvi krug obuhvata period od 20.05.2021. godine do 20.06.2021. godine, dok drugi krug obuhvata period od 21.06.2021. godine do 20.07.2021. godine.

Pravo učešća u nagradnoj igri ostvaruju svi klijenti, fizička lica, koja na kraju nagradnog perioda (kraj prvog i kraj drugog kruga) ostvare:

  • minimum 1 transakciju putem CKB GO servisa,
  • minimum 1 transakciju (podizanje gotovine) CKB karticama fizičkih lica na CKB bankomatima i,
  • minimum 1 transakciju CKB karticama fizičkih lica na CKB POS terminalima.

Minimalni iznos transakcije na POS terminalu iznosi 5 EUR. Što više transakcija napravi, učesnik ima veće šanse za dobitak nagrada, jer se za svaku izvršenu transakciju ime učesnika pojavljuje po jednom u bazi podataka iz koje će softver nasumično izvući dobitnike. U takmičenju učestvuju sve transakcije ostvarene u periodu od 20.05.2021. godine do 20.06.2021. godine za prvi krug i od 21.06.2021. godine do 20.07.2021. godine za drugi krug.

Nagradni fond u vrijednosti većoj od 500 EUR, koji nakon završetka nagradne igre nije podijeljen, priređivač je dužan prodati na javnom nadmetanju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u budžet Republike u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.

Izvlačenje dobitnika

Izvlačenje dobitnika nagrada za prvi krug nagradne igre obaviće se 22.06.2021. godine, a za drugi krug 21.07.2021. godine, u prisustvu tročlane komisije imenovane Odlukom o izboru komisije, u prostorijama Banke, na adresi Bulevar revolucije 17. Svi zapisnici komisije sa izvlačenja dobitnika biće dostavljeni Uprava prihoda i carina.

Objava rezultata i preuzimanje nagrada

Dobitnici nagrada će biti obaviješteni putem štampanih medija, u dnevnim novinama „Pobjeda“ i to 24.06.2021. godine za prvi krug i 23.07.2021. godine za drugi krug takmičenja, kao i SMS-om i telefonskim pozivom od strane Priređivača.

Dobitnici se identifikuju ličnim dokumentom. Preuzimanje nagrada se obavlja u prostorijama Odjeljenja za marketing, u centrali CKB-a, Bulevar revolucije 17, Podgorica. Rok  za preuzimanje nagrade je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. 

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac. Učesnik nije dužan da uplati naknadu za učestvovanje u nagradnoj igri. U slučaju spora u vezi sa ovom nagradnom igrom nadležan će biti Privredni sud u Podgorici.

Novosti