CKB

CKB program zaštite klijenata

 • (Re)finansirajte se…
 • Produžite rok otplate
 • Odložite otplate mjesečnih rata
 • Konsolidujte dug uz jemstvo
 • Konsolidujte dug dodavanjem hipoteke kao kolaterala
 • Kombinujte produženje roka otplate i odlaganje otplate mjesečnih rata

Instrumenti

1. Produženje roka otplate


Produženje roka otplate kredita podrazumijeva restrukturiranje originalnog dospjeća postojećeg kredita produženjem standardnog dospjeća ugovorenog kreditnog proizvoda. Odnosi se na sve terminske kredite: personalne kredite (keš krediti), nenamjenske kredite, namjenske kredite, kredite za kupovinu automobila, stambene kredite i hipotekarne kredite.


Produženje originalnog dospjeća kredita moguće je uz ispunjenje sljedećih uslova:

 • za personalne kredite (keš kredite), kredite za kupovinu automobila i namjenske kredite biće moguće produžiti dospjeće za najviše 2 godine preko dospjeća kreditnog proizvoda;
 • za nenamjenske kredite biće moguće produžiti dospjeće za najviše 3 godine;
 • za hipotekarne kredite i stambene kredite, dospjeće se može produžiti za najviše 5 godina;
 • rok otplate se može produžiti dok dužnik ne napuni 65 godina. Ukoliko je klijent napunio 65 godina, produženje roka otplate se može prihvatiti uz uključivanje solventnog žiranta mlađeg od 65 godina na datum dospjeća kredita;
 • kod ovog instrumenta se ne naplaćuju dodatne nadoknade, tj. kamatna stopa ostaje nepromijenjena.

2. Odlaganje otplate mjesečnih rata


Namijenjen je klijentima sa trenutnim problemom u plaćanju. Oni mogu tražiti privremeno odlaganje otplate mjesečne rate na određeni vremenski period (najviše 6 mjeseci). Tokom perioda odlaganja otplate kredita, od klijenta će se tražiti da plaća mjesečnu kamatu ili minimalni iznos (minimum 20% originalnog mjesečnog anuiteta). Odnosi se na sve terminske kredite: personalne kredite (keš krediti), nenamjenske kredite, namjenske kredite, kredite za kupovinu automobila, stambene kredite i hipotekarne kredite.

Kod ovog instrumenta se ne naplaćuju dodatne nadoknade, tj. kamatna stopa ostaje nepromijenjena.


3. Konsolidacija duga uz jemstvo

Kod ovog instrumenta, klijenti mogu odabrati da zamijene postojeće a dospjele overdraft kredite, dugove po osnovu kreditnih kartica i personalnih kredita novim kreditom koji pokriva cjelokupan neizmireni iznos u vrijeme dostave zahtjeva. Najveći iznos kredita može biti 10.000 EUR. Odnosi se na sljedeće kredite: overdraft kredite, kreditne kartice, personalne kredite (keš krediti) i namjenske kredite. Dospjeće ovog kredita je najduže do 60 mjeseci, odnosno dok dužnik ne napuni 65 godina. Ukoliko je klijent napunio 65 godina, zahtjev se može prihvatiti uz uključenje žiranta ispod 65 godina.


Za iznose kredita do 5.000 EUR, obračunava se nadoknada od 14% godišnje, a za iznose kredita od 5.000 EUR do 10.000 EUR, nadoknada od 12% godišnje. Nadoknada za izmjenu Ugovora iznosi 1%.


4. Konsolidacija duga dodavanjem hipoteke kao kolaterala


Klijenti mogu odabrati da zamijene postojeće a dospjele overdraft kredite, dugove po osnovu kreditnih kartica i personalnih kredita novim kreditom koji pokriva cjelokupan neizmireni iznos u vrijeme dostave zahtjeva. Maksimalan iznos kredita može biti 200.000 EUR. Može se odobriti grejs period od najviše 6 mjeseci, uz plaćanje kamate. Odnosi se na overdraft kredite, kreditne kartice, personalne kredite (keš krediti), namjenske kredite i nenamjenske kredite. Dospjeće ovog kredita je najduže do 60 mjeseci, odnosno dok dužnik ne napuni 65 godina. Ukoliko je klijent napunio 65 godina, zahtjev se može prihvatiti uz uključenje žiranta ispod 65 godina.


Za realizaciju ovog instrumenta, obračunava se kamatna stopa od 9.90% godišnje, kao i naknada za modifikaciju Ugovora od 1%, jednokratno.


5. Kombinacija produženja roka otplate i odlaganje otplate mjesečnih rata


Reprogramiranje kredita kroz ovaj instrument omogućava istovremeno korišćenje produženja roka i odlaganja mjesečnih rata.

Za sve aspekte vezane za ovaj proizvod koriste se pravila koja važe za svaki od ovih instrumenata pojedinačno.

Informacije

Više informacija o proizvodu klijenti mogu dobiti posjetom najbliže filijale CKB-a ili pozivom CKB Call Centra na 19894. Sva potrebna dokumenta za apliciranje za CKB program zaštite klijenata su dostupna na svim šalterima Crnogorske komercijalne banke, kao i na website-u.