CKB

Garancije

  • Svrha: obezbjeđivanje bankarskih garancija za obaveze klijenata prema trećim licima.
  • Iznos kredita: iznos garancije koja će se izdati u osnovi se određuje dokumentom (ugovorom) između klijenta i trećeg lica(ili tenderskom dokumentacijom).
  • Ročnost: zasniva se na zahtjevu garancije.
Često korišćene vrste garancija su: garancija za plaćanja, carinska garancija, tenderska garancija, garancija za otklanjanje grešaka u garantnom roku, retenciona garancija (garancija za zadržani novac), činidbena garancija, avansna garancija i garancija za obezbjeđenje kredita (plaćanje po kreditnom poslu).

Cijena proizvoda

Kamatna stopa i provizija za obradu kredita utvrđuje se na osnovu ekonomsko-finansijske analize kompanije, kreditne istorije, prometa preko računa kod CKB-a, kvaliteta i vrijednosti kolaterala.

Sredstva obezbjeđenja

  • Lična mjenica
  • Mjenica kompanije
  • Ovlašćenje za naplatu sa računa kompanije
  • Hipoteka (u nekim slučajevima)

Kako do kredita?

Zahtjev za kredit za mala i srednja preduzeća se, zajedno sa potrebnom dokumentacijom, predaje Menadžeru za odnose sa malim i srednjim preduzećima. Nakon okončanja procesa odlučivanja, Menadžer za odnose sa malim i srednjim preduzećima će obavijestiti klijenta o tome da li je njegov zahtjev odobren i pod kojim uslovima.

Odobravanje CKB kredita za mala i srednja preduzeća zavisi od bodovanja prema internim kriterijumima Banke i Opštih uslova poslovanja CKB-a.

Informacije

Za sve dodatne informacije posjetite najbližu poslovnicu CKB-a ili pozovite CKB Call Centar na 19894.