CKB

Krediti za podsticanje preduzetništva

  • Namjena kredita: za materijalna ulaganja (zemljište, zgrade, oprema) i nematerijalna ulaganja (nabavka patenata, licenci, posebnih znanja i vještina ili nepatentiranog tehničkog znanja).l
  • Otplate:
    • mjesečno / jednaki anuiteti ili rate/,
    • tromjesečno /jednaki anuiteti ili rate/
    • najduži grejs period 12 mjeseci.

Opis proizvoda

Proizvod je namijenjen malim i srednjim preduzećima za materijalna ulaganja (zemljište, zgrade, oprema) i nematerijalna ulaganja (nabavka patenata, licenci, posebnih znanja i vještina ili nepatentiranog tehničkog znanja).

Uslov koji se mora zadovoljiti prilikom aplikacije za kredit jeste da preduzeće posluje minimum pola godine, da je 100% u privatnom vlasništvu, da je registrovano na teritoriji Crne Gore, da redovno plaća poreze i doprinose, te da nije imalo gubitke u poslovanju u posljednjoj finansijskoj godini.

Kod ovog proizvoda, CKB obezbjeđuje 30% kredita, a Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća preostalih 70%.

Kompaniji se odobreni iznos stavlja na raspolaganje sa rokom otplate do 6 godina, pri čemu je grejs period do 12 mjeseci.

Suština ovog proizvoda je podsticanje preduzetništva. U tom dijelu, klijentima koji zadovoljavaju postavljene uslove pruža se mogućnost da realizuju planirane investicije po izuzetno povoljnim uslovima, čime se izbjegava finansijsko naprezanje kompanije i pruža mogućnost jačeg nastupa na tržištu i ravnopravnije borbe na istom.

CKB je jedina banka u Crnoj Gori koja do kraja može da isprati tekuće i razvojne potrebe kako malih i srednjih preduzeća, tako i velikih kompanija.

Cijena proizvoda

Cijena proizvoda, odnosno visina kamatne stope utvrđuje se na osnovu ekonomsko-finansijske analize kompanije, kreditne istorije, prometa preko računa kod CKB-a, kvaliteta i vrijednosti kolaterala itd.

Kako do kredita?

Da biste aplicirali za kredit, potrebno je dostaviti Direkciji investicioni elaborat i dokumentaciju navedenu u njihovom konkursu, pri čemu se, u slučaju pozitivne ocjene od strane njihovog Komiteta, aplikacije prosljeđuju Banci. Nakon toga, zahtjev dolazi do kreditnog referenta koji priprema prijedlog za Kreditni komitet, koji donosi odluke o odobravanju pristiglih zahtjeva. Nakon okončanja procesa odlučivanja, kreditni referent će obavijestiti klijenta o tome da li je njegov zahtjev odobren i pod kojim uslovima.

Informacije

Za sve dodatne informacije posjetite najbližu poslovnicu CKB-a ili pozovite CKB Call Centar na 19894.