CKB

Investicioni krediti

 • Namjena kredita: investicije u osnovna sredstva i radni kapital.
 • Otplate:
  • mjesečno / jednaki anuiteti ili rate/
  • tromjesečno / jednaki anuiteti ili rate/.

Opis proizvoda

Osnovna namjena kredita je podsticanje razvoja malih i srednjih preduzeća koja posluju na teritoriji Crne Gore.

Krediti se odobravaju preduzećima radi investiranja u oblasti: turizma, poljoprivrede i proizvodnje hrane, edukacije, sporta i kulture, uslužnih djelatnosti, zdravstva, informacione tehnologije, energetike. Ova kreditna linija ne podržava finansiranje trgovine.

Prilikom odabira projekata koji će se finansirati, prednost će imati projekti MSP (mala i srednja preduzeća) koji imaju:
 • inovativnu ideju,
 • izvoznu orjentisanost proizvodnog asortimana,
 • veći broj novozaposlenih lica,
 • izraženu supstituciju uvoza,
 • bolje pokazatelje poslovanja,
 • veću finalizaciju proizvoda,
 • značajnije korišćenje domaćih resursa,
 • bolju ocjenu projekata.
Preduzeća koja su korisnici kredita realizovanih posredstvom Fonda za razvoj imaju mogućnost novog zaduženja iako nijesu otplatili postojeći kredit, kao i mogućnost produženja grejs perioda i perioda otplate, ako za to postoje racionalni ekonomski razlozi i saglasnost ili garancija Banke.

Banka ovaj proizvod ima u svom katalogu od osnivanja, pri čemu se svake godine sklapa ugovor sa Fondom za razvoj, shodno javnom pozivu i uslovima koji se na osnovu njega nude.

Investicioni krediti u saradnji sa crnogorskim Fondom za razvoj finansirani su tako da 50% finansijskih sredstava potiče od Fonda za razvoj, a preostalih 50% obezbjeđuje Banka.

Cijena proizvoda

Cijena proizvoda, odnosno visina kamatne stope utvrđuje se na osnovu ekonomsko-finansijske analize kompanije, kreditne istorije, prometa preko računa kod CKB-a, kvaliteta i vrijednosti kolaterala itd.

Kako do kredita?

Da biste aplicirali za kredit kod CKB-a, potrebno je dostaviti dokumentaciju, kako je navedeno u Uputstvu za kredit, i formirati odgovarajući zahtjev. U zahtjevu je potrebno navesti osnovne informacije o poslovanju kompanije, planove za budući period, opisati odnose sa većim kupcima i dobavljačima. Takođe, u zahtjevu se navodi iznos kredita koji se traži, rok na koji su kompaniji potrebna sredstva, namjena traženih sredstava, kao i kolateral koji je kompanija spremna da ponudi kao sredstvo obezbjeđenja traženog kredita. Bitno je da na zahtjevu budu potpis ovlašćenog lica i pečat kompanije.

Formulisani zahtjev se, zajedno sa potrebnom dokumentacijom, ostavlja na recepciji Banke. Nakon toga, zahtjev dolazi do kreditnog referenta koji priprema prijedlog za Kreditni komitet, koji razmatra pristigle zahtjeve. U slučaju pozitivne ocjene zahtjeva od strane Kreditnog komiteta Banke, cjelokupnu dokumentaciju, zajedno sa odlukom o odobrenju kredita, Banka dostavlja Fondu za razvoj koji donosi konačnu odluku o odobravanju kreditnog zahtjeva.

Prilikom aplikacije za kredite Fonda za razvoj potrebno je dostaviti svu dokumentaciju iz uputstva i obavezno biznis plan. Dokumentacija se dostavlja paralelno Fondu za razvoj i Banci. Fond i Banka zajedno razmatraju pristigle aplikacije i one koje zadovoljavaju uslove postavljene u konkursu Fonda, dostavljaju Kreditnom komitetu Banke na razmatranje.

Informacije

Za sve dodatne informacije posjetite najbližu poslovnicu CKB-a ili pozovite CKB Call Centar na 19894.