CKB

Overdraft krediti

 • Vrsta kredita: kratkoročni
 • Namjena kredita: prevazilaćenje tekuće nelikvidnosti

Opis proizvoda

Proizvod funkcioniše tako što se klijentu odobrava limit na žiro računu u formi dozvoljenog minusa. Odobreni iznos klijent može koristiti za plaćanje svojih obaveza, pri čemu svaki priliv sredstava na računu klijenta pokriva iskorišćeni dio limita.

Proizvod je namijenjen svim registrovanim privrednim društvima koja mogu zadovoljiti sljedeće uslove i zahtjeve:

 • moraju imati račun u Crnogorskoj komercijalnoj banci AD
 • moraju obezbijediti:
  1. sve neophodne finansijske informacije vezane za njihovo poslovanje,
  2. biznis plan, kada se zahtijeva,
  3. adekvatna i prihvatljiva sredstva obezbjeđenja.
Ovaj proizvod je moderan i atraktivan jer pruža mogućnost klijentu da se plaćanje svih obaveza po kreditu pokriva na osnovu automatizma bez davanja naloga Banci. Takođe, kamata se plaća samo na iznos koji se koristi.

CKB je jedina banka u Crnoj Gori koja do kraja može da isprati tekuće i razvojne potrebe kako malih i srednjih preduzeća, tako i velikih kompanija.

 • Banka zadržava prava izmjene kamatnih stopa.

Cijena proizvoda

Cijena proizvoda, odnosno visina kamatne stope utvrđuje se na osnovu ekonomsko-finansijske analize kompanije, kreditne istorije, prometa preko računa kod CKB-a, kvaliteta i vrijednosti kolaterala itd.

Kako do kredita?

Da biste aplicirali za kredit kod CKB-a, potrebno je dostaviti dokumentaciju, kako je navedeno u Uputstvu za kredit, i formirati odgovarajući zahtjev. U zahtjevu je potrebno navesti osnovne informacije o poslovanju kompanije, planove za budući period, opisati odnose sa većim kupcima i dobavljačima. Takođe, u zahtjevu se navodi iznos kredita koji se traži, rok na koji su kompaniji potrebna sredstva, namjena traženih sredstava, kao i kolateral koji je kompanija spremna da ponudi kao sredstvo obezbjeđenja traženog kredita. Bitno je da na zahtjevu budu potpis ovlašćenog lica i pečat kompanije.

Formulisani zahtjev se, zajedno sa potrebnom dokumentacijom, ostavlja na recepciji Banke. Nakon toga, zahtjev dolazi do kreditnog referenta koji priprema prijedlog za Kreditni komitet, koji donosi odluke o odobravanju pristiglih zahtjeva. Nakon okončanja procesa odlučivanja, kreditni referent će obavijestiti klijenta o tome da li je njegov zahtjev odobren i pod kojim uslovima.

Informacije

Za sve dodatne informacije posjetite najbližu poslovnicu CKB-a ili pozovite CKB Call Centar na 19894.