ckb stednja

CKB štednja na dan

CKB štednja na dan je specifičan vid oročene štednje koji omogućava višekratne uplate u toku trajanja oročenja i mogućnost podizanja cjelokupnog iznosa sa kamatom na tačno određen dan koji klijent izabere.

Kome je namijenjena?

Ovaj tip štednje namijenjen je svima koji žele uštedjeti i podići sredstva tačno na dan koji sami odrede.

Prednosti

  • nije ograničen minimalni ulog
  • mogućnost sukcesivnih uplata – svaka nova uplata ima svoj datum oročenja, isti datum dospijeća, svoju preračunatu ročnost i pripadajuću kamatnu stopu
  • po dospijeću ugovora, obračunava se kamata i isplaćuje se zajedno sa glavnicom prenosom na transakcioni račun
  • rok oročenja od 4 do 24 mjeseca

Klijent sklapa okvirni ugovor i dogovara datum dospijeća, a zatim po svom izboru vrši uplate, kad god to želi, do tog datuma.
Stopu i ročnost (ročnost se automatski preračunava) definiše svaka uplata, odnosno svaka uplata ima svoj datum oročenja, isti datum dospijeća, svoju preračunatu ročnost i svoju kamatnu stopu po poslovnoj politici Banke, a kamata je uvijek naznačena u Listi uslova.
Kamata se obračunava po dospijeću, za svaku uplatu posebno, a prikazuje se zbirno. Klijent ima uvid u ukupno uplaćena sredstva i ukupnu kamatu, ali ima mogućnost uvida u svoje pojedinačne uplate i pripadajuće kamate po njima. Po dospijeću, glavnica i kamata se prenose na unaprijed otvoreni transakcioni račun i time se ugovor automatski gasi.
Uplate se mogu vršiti bilo kada u periodu od potpisivanja okvirnog ugovora do datuma do kog važi ugovor, odnosno do dana koji klijent izabere. Ovaj proizvod podržava više uplata u istom danu, kao i više uplata u periodu trajanja ugovora. Sredstva se deponuju prenosom sredstava sa transakcionog računa u Banci na partiju štednje.

Banka u ime klijenta i za njegov račun prilikom isplate kamate obračunava, obustavlja od obračunate kamate i uplaćuje na propisane račune porez na prihod od kapitala, saglasno važećim zakonskim propisima na dan isplate kamate.

Ulozi su u eurima.

 

Fond za zaštitu depozita

Crnogorska komercijalna banka je članica Fonda za zaštitu depozita.

Formular za prijavu

+382