ckb stednja

CKB anticipativna štednja

CKB anticipativna štednja je poseban vid oročene štednje kod koje se glavnica isplaćuje po dospijeću, prilikom isteka perioda oročenja, a kamata na početku oročenja.

Kome je namijenjena?

Ovaj tip štednje namijenjen je svima koji žele sigurno štedjeti na unaprijed određen period, uz isplatu kamate na početku perioda oročenja.

Prednosti

  • Obračun i pripis kamate vrši se u trenutku oročavanja sredstava, a kamata se isplaćuje odmah
  • Minimalan ulog je 100 EUR
  • Rok oročenja od 3 do 24 mjeseca

Kreiranje ugovora se vrši prilikom prve inicijalne uplate. Prilikom kreiranja ugovora, potrebno je da se klijent izjasni koliki iznos sredstava ulaže  i na koji rok želi deponovati sredstva.

Sredstva se deponuju prenosom sredstava sa transakcionog računa u Banci na partiju štednje.

U okviru jednog ugovora ne može se vršiti više uplata, tj. nije predviđena opcija naknadnih (sukcesivnih) uplata po istom ugovoru. Po kreiranju ugovora, kamata se automatski prenosi na unaprijed otvoreni transakcioni račun, umanjena za iznos pripadajućeg poreza na prihod od kapitala, i odmah je raspoloživa za isplatu. Isplata glavnice se vrši isključivo po ugovorenom roku oročenja.

Kamata se obračunava isključivo konformnom metodom. Visina kamatne stope zavisi od visine uloga i odabranog roka oročenja. Efektivne kamatne stope nijesu jednake nominalnim kamatnim stopama, tj. veće su od nominalnih zato što se kamata klijentu daje unaprijed.

Preoročavanje ili automatsko obnavljanje ugovora: prilikom kreiranja ugovora, potrebno je da se klijent izjasni da li hoće da mu se iznos glavnice preoroči ili isplati na transakcioni račun. Ukoliko klijent želi da mu se sredstva preoroče, dan dospijeća će istovremeno biti i dan preoročavanja. Međutim, ukoliko se u međuvremenu predomisli, klijent je dužan da do dana dospijeća obavijesti Banku da želi da mu se glavnica isplati na transakcioni račun. 

Banka u ime klijenta i za njegov račun prilikom isplate kamate obračunava, obustavlja od obračunate kamate i uplaćuje na propisane račune porez na prihod od kapitala, saglasno važećim zakonskim propisima na dan isplate kamate.

Ulozi su u eurima.

 

Fond za zaštitu depozita

Crnogorska komercijalna banka je članica Fonda za zaštitu depozita.

Formular za prijavu

+382