CKB

Alternativa depozitima (Custody)

 • Za sva fizička i pravna lica
 • Mogućnost isplate sredstava na dan prodaje HOV (T+0)
 • Jedina kastodi banka koja pruža usluge trgovanja HOV

Usluge za fizička i pravna lica

 • otvaranje i vođenje računa hartija od vrijednosti kod Centralne depozitarne agencije u ime i za račun zakonitih imalaca – svojih klijenata (vlasnički račun klijenta);
 • otvaranje i vođenje računa hartija od vrijednosti kod Centralne depozitarne agencije u ime kastodi banke, a za račun zakonitih imalaca – svojih klijenata, odnosno u ime svojih klijenata koji nisu zakoniti imaoci tih hartija, a za račun zakonitih imalaca (zbirni kastodi račun);
 • trgovanje hartijama od vrijednosti na domaćim i inostranim berzama;
 • trgovanje preko vlasničkih i zbirnih računa;
 • izvršavanje naloga za prenos prava iz hartija od vrijednosti i naloga za upis prava trećih lica na hartijama od vrijednosti i staranje o prenosu prava iz tih hartija;
 • naplaćivanje potraživanja od izdavalaca po osnovu dospjelih hartija od vrijednosti, kamata i dividendi za račun zakonitih imalaca tih hartija i staranje o ostvarivanju drugih prava koja pripadaju zakonitim imaocima hartija od vrijednosti koji su njeni klijenti;
 • obavještavanje akcionara o godišnjim skupštinama akcionarskih društava i njihovo zastupanje na tim skupštinama, po ovlašćenju;
 • po ovlašćenju klijenta, staranje o izvršenju poreskih obaveza klijenta po osnovu hartija od vrijednosti čiji je klijent zakoniti imalac;
 • podržavanje svakog vida komunikacije sa klijentom i izvještavanje: direktno, telefonski, faksom, mejlom, putem SWIFT-a;
 • vršenje i drugih poslova utvrđenih ugovorom, u skladu sa zakonom i pravilima poslovanja kastodi banke.

Pružanje usluga penzionim i otvorenim investicionim fondovima

Imajući u vidu zakonsku regulativu Crne Gore kojom je definisano da trgovina i poslovanje penzionih fondova mora biti nadgledano od strane kastodi banke, CKB je odlučila da iskoristi svoje dugogodišnje iskustvo na bankarskom tržištu, kao i kvalitetan kadrovski potencijal. Banka PIF-ovima pruža mogućnost jednostavnijeg poslovanja, nudeći im kastodi usluge u procesima trgovanja i čuvanja hartija od vrijednosti, nekretnina i depozita.

Usluga administriranja fondova je u potpunosti automatizovana, uključujući i elektronsku razmjenu podataka sa društvom za upravljanje fondovima. Pored toga, Banka pruža širok spektar administrativnih usluga pri registrovanju i vođenju računa hartija od vrijednosti, kao i pri kreiranju izvještaja koji služe nadležnim državnim institucijama i mnogobrojnim supervizijama. Na ovaj način je u potpunosti obezbijeđena prevencija i zaštita podataka od neregularnosti koje mogu nastati u operativnom radu.

Važni linkovi

Novi proizvod – jedinstven na crnogorskom tržištu – za fizička i pravna lica

Kastodi odjeljenje je dobilo odobrenje Komisije za hartije od vrijednosti za uvođenje nove usluge, koja je jedinstvena na crnogorskom tržištu. Naime, radi se o isplati novčanih sredstava na dan prodaje hartija od vrijednosti, T+0. Kao što znate, pravilom Centralne depozitarne agencije isplata sredstava vrši se na treći radni dan od prodaje (T +3).

Klijent može svoja sredstva od prodaje sredstava dobiti istog dana (do 16h), ukoliko prodaju izvrši posredstvom kastodi odjeljenja Crnogorske komercijalne banke.

Da bi klijent koristio ovu uslugu, potrebno je da potpiše saglasnost o isplati novčanih sredstava istog dana. Ova usluga se naplaćuje sljedećim tarifama:

Iznos transakcijeProvizija
do 1.000€3€
1.000€ - 3.000€5€
preko 3.000€0,3%

Kako postati klijent?

Da bi fizičko lice steklo status klijenta Odjeljenja za kastodi poslovanje, dužno je da:

 • potpiše ugovor sa kastodi odjeljenjem;
 • podnese zahtjev za sticanje statusa klijenta;
 • dostavi identifikacioni dokument.

Pored potpisanog ugovora i zahtjeva, pravno lice je dužno da dostavi:

 • rješenje o registraciji u Centralnom registru Privrednog suda (CRPS);
 • izvod iz poreske evidencije koji sadrži poreski identifikacioni broj (PIB);
 • spesimen potpisa ovlašćenih lica za raspolaganje sredstvima na navedenim računima.

Uz ugovor i zahtjev za sticanje statusa klijenta, strano fizičko lice podnosi sljedeću dokumentaciju:

 • ovjerenu kopiju pasoša;
 • drugu dokumentaciju koju odredi Banka.

Uz ugovor i zahtjev za sticanje statusa klijenta, strano pravno lice podnosi sljedeću dokumentaciju:

 • ovjerenu kopiju izvoda iz registra matične zemlje sa apostilom, ovjereni prevod na crnogorski jezik;
 • ovjeren prevod teksta o registraciji na crnogorski jezik;
 • ukoliko račun otvara zakonski zastupnik potrebno je podnijeti dokument (odluka, ovlašćenje) o imenovanju lica za zastupanje stranog pravnog lica sa apostilom, ovjereni prevod na crnogorski jezik;
 • ukoliko račun otvara lice opunomoćeno od strane zakonskog zastupnika, punomoćje sa ovjerenim prevodom na crnogorski jezik;
 • karton deponovanih potpisa ovjeren na propisnom obrascu;
 • ovjerene kopije pasoša vlasnika, zakonskih zastupnika, kao i ovlašćenih lica;
 • drugu dokumentaciju koju odredi Banka.

Zahtjev može biti dat u pismenom obliku, neposredno ili putem pošte, telefaksom ili elektronskim putem.

Standardne provizije i naknade

Standardne provizije i naknade za obavljanje pojedinih kastodi poslova utvrđuju se za pravna (domaća i strana) lica i to:

1.

POSLOVI SA NAMJENSKIM RAČUNIMA

Napomena

Provizija

1.1

Otvaranje namjenskih računa za trgovanje hartijama od vrijednosti

Račun u domaćoj valuti ili devizni račun

Bez naknade

1.2

Obračun i saldiranje berzanskih i vanberzanskih transakcija – kupovina i prodaja

Obračunava se od tržišne vrijednosti transakcije

0,3%

1.3

Neting novca iz trgovanja hartijama od vrijednosti

Korišćenje sredstava od najavljene, a još vremenski nesaldirane prodaje za nove kupovine

Bez naknade

1.4

Prenos sredstava između namjenskih računa

Račun u domaćoj valuti ili devizni račun

Bez naknade

1.5

Izdavanje izvoda


Bez naknade

1.6

Prenos sredstava na tekuće (osnovne) račune

Pravna lica

Bez naknade

1.7

Prenos sredstava na račune iz drugih poslova koje obavlja (dokapitalizacije, kupovina investicionih jedinica...)

Obračunava se na iznos iz naloga za prenos sredstava

0,1%

Min. 6,25€

1.8

Transakcije na ino-račun

Obračunava se od iznosa transakcije

0,2%

Min. 12,5€

Max. 112,5€

2.

POSLOVI SA HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI

Napomena

Provizija

2.1

Otvaranje vlasničkog računa hartija od vrijednosti

Za fizička lica

Za pravna lica

3,75€

12,5€

2.2

Otvaranje zbirnog kastodi računa


Bez naknade

(+tarifa CDA)

2.3

Čuvanje hartija od vrijednosti na vlasničkom računu


Bez naknade

2.4

Čuvanje hartija od vrijednosti na zbirnom kastodi računu

Obračunava se kvartalno posljednjeg dana u obračunskom periodu, kao prosjek najvećih dnevnih tržišnih vrijednosti HOV na zbirnom kastodi računu, za obračunski period

Max. 0,3 %

Min. 75€

2.5

Izvod i izvještaj sa vlasničkog računa hartija od vrijednosti


Bez naknade

2.6

Izvod i izvještaji sa zbirnog kastodi računa hartija od vrijednosti


Bez naknade

2.7

PRENOS HARTIJA OD VRIJEDNOSTI NA RAČUN ISTOG IMAOCA

(bez promjene vlasništva)2.7.1

Upis hartija od vrijednosti zakonitog imaoca

Prenos sa privremenog računa na račun vlasnika hartija od vrijednosti

Bez naknade

2.7.2

Promjena depozitara

Prenos hartija od vrijednosti kod drugog depozitara – člana CDA obračunava se po hartiji od vrijednosti

Za fizička lica 18,75€ po HOV

Za pravna lica 37,5€ po HOV

2.8

ZALOGA2.8.1

Upis zaloge

Obračunava se po ugovoru

Za fizička lica

12,5€

Za pravna lica

25,5€

(+tarifa CDA)

2.8.2

Skidanje zaloge

Obračunava se po raskidu ugovora

Za fizička lica

18,75€

Za pravna lica

37,75€

(+tarifa CDA)

2.9

PRENOS HARTIJA OD VRIJEDNOSTI NA RAČUN NOVOG IMAOCA (promjena vlasništva)2.9.1

Nasljedstvo

Ne naplaćuje se naknada za otvaranje vlasničkog računa ostavioca

Za fizička lica

12,75€ po nasljedniku

Za pravna lica

27,75€

(+tarifa CDA)

2.9.2

Prenos vlasništva po osnovu ugovora o poklonu, pravosnažnih sudskih odluka, drugih rješenja, zahtjeva i ostalih ugovora

Provizija se naplaćuje po osnovu vrijednosti porfelja koji je predmet naznačenog akta uzimajući prosjek najvećih tržišnih vrijednosti hartija iz porfelja na dan obračuna

(+tarifa CDA)

1%

(+tarifa CDA)

3.

OSTALI KASTODI POSLOVI3.1

Pozajmljivanje hartija od vrijednosti

Provizija se naplaćuje po ugovoru, uzimajući najveću tržišnu vrijednost HOV na dan obračuna

1%

3.2

Naplata potraživanja iz hartija od vrijednosti od izdavalaca

Obračunava se od ukupnog potraživanja

0,3%

3.3

Izvršavanje poreskih obaveza


95€ po nalogu

3.4

Zastupanje akcionara na skupštini


95€ po nalogu