CKB

Privatno bankarstvo

  • Budite u društvu menadžera i vlasnika velikih sistema Crne Gore i diplomatskih predstavnika
  • Koristite proizvode po specijalnim cijenama, koji su namijenjeni samo klijentima privatnog bankarstva
  • Sve bankarske usluge možete koristiti na jednom mjestu

Opis proizvoda

CKB privatno bankarstvo je namijenjeno pojedincima, građanima i poslovnim ljudima, odnosno svima onima koji imaju potrebu za sofisticiranim bankarskim uslugama. Osnovna ideja je da klijent obavi na brz i jednostavan način sve transakcije u banci, na jednom mjestu, kod svog ličnog bankara. U predstojećem periodu, osim kompletnog niza proizvoda, klijentima CKB Privatnog bankarstva će biti na raspolaganju specijalni paketi proizvoda. Usluga Privatnog bankarstva je namijenjena građanima koji žele kompletnu uslugu na jednom mjestu, bez posjete šalteru, očekuju savjetodavne investicione usluge ili savjetovanje u oblasti oporezivanja.


Klijent Privatnog bankarstva je u mogućnosti da dobije personalizovanu uslugu od svog privatnog bankara/savjetnika, lično, putem telefona, fax-a ili elektronske pošte.


CKB privatno bankarstvo treba da se posmatra kao unapređenje usluga koje se nude klijentima u cilju poboljšanja njihove udobnosti i nastavka uspješne saradnje sa bankom.


Klijent se opredjeljuje za nivo usluge, odnosno paketa bančinih proizvoda, prema svojim potrebama i platežnoj moći, nakon čega u centrali Banke potpisuje okvirni Ugovor o uspostavljanju odnosa privatnog bankarstva, kao i Anekse Ugovora za izvršenje naloga datih putem telefona i faksa.


Aktivnosti koje Crnogorska komercijalna banka može obavljati i koje su definisane zakonom o Bankama uključuju: primanje depozita, davanje kredita, kupovina i prodaja hartija od vrijednosti koje dospijevaju u roku od godinu dana ili u kraćem periodu za svoj račun, prodaja, plaćanje i naplata bankovnih naloga, trgovina mjenicama i drugim instrumentima tržišta novca za svoj račun ili za račun klijenta, emitovanje, obrada i evidentiranje instrumenata plaćanja (uključujući kreditne kartice, treveler i brokerske čekove), promptna kupovina i prodaja strane valute za svoj račun i klijentov račun, obavljanje platnog prometa, učešće u lizing poslovima, pružanje usluga čuvanja sredstava i hartija od vrijednosti, otvaranje, ugovaranje, potvrđivanje i isplata kredita za posebne namjene, pružanje obezbjeđenja za finansijske obaveze, plaćanja u zemlji i inostranstvu ostale aktivnosti koje nastaju iz poslovanja banke. Čitav ovaj set usluga, klijentu privatnog bankarstva je dostupan na jednom mjestu.


Crnogorska komercijalna banka obavlja i brokerske aktivnosti, a takođe je razvijena i tzv. kastodi funkcija banaka odnosno upravljanje portfoliom hartija od vrijednosti i upravljanje drugom imovinom za klijente.

Kako postati klijent?

Usluge CKB Privatnog bankarstva klijent može da aktivira potpisivanjem ugovora, a naplata se vrši na mjesečnom nivou. Odjeljenje za privatno bankarstvo u ovom trenutku postoji u Podgorici, dok će u skorijem vremenu biti otvoreno i u Budvi i Herceg Novom.

Odjeljenje privatnog bankarstva nudi dva tipa usluga Plus i Premium. Da bi koristili usluge privatnoga bankarstva morate pripadati minimum nekoj od sljedećih grupa:


  • Deponenti čiji su depoziti reda veličine 50.000 EUR ili više.
  • Klijenti sa mjesečnim primanjima preko 1.000 EUR.
  • Lica sa visokim socijalnim statusom.