CKB keš kredit za penzionere ponuda do 30. 4. 2024.

Uživajte, zaslužili ste

CKB keš kredit za penzionere ponuda od 22. 1. do 30. 4.

CKB keš kredit za penzionere - dodatna sigurnost i podrška!

U periodu od 22. januara do 30. aprila, penzioneri koji se odluče za CKB keš kredit mogu računati na značajno nižu kamatnu stopu i na manju proviziju za obradu kredita.

Uz jednostavnu proceduru odobravanja, sa rokom otplate i do 120 mjeseci, kredit možete prilagoditi svojim potrebama.

Kome je namijenjen?

Namijenjen je svim penzionerima i državljanima Crne Gore ili nerezidentima koji borave i primaju penziju u Crnoj Gori.

Prednosti

 • kredit se odobrava u iznosima od 300 do 15.000 eura
 • rok otplate je od 6 do 120 mjeseci
 • niža kamata i niža provizija od 22. 1. do 30. 4. 2024.

Reprezentativni primjer

 10.000 EUR12.000 EUR15.000 EUR
Period otplate 72 mjeseca 120 mjeseci 120 mjeseci
NKS (godišnja) 10,24% 10,24% 7,99%
Mjesečni anuitet 186,44 EUR 160,15 EUR 181,89 EUR
Administrativna naknada 100 EUR 120 EUR 150 EUR
Ukupna kamata 3.423,42 EUR 7.217,95 EUR 6.826,22 EUR
Trošak polise životnog osiguranja 0,00 EUR 0,00 EUR 2,095.74 EUR
Trošak 1 mjenice 2 EUR 2 EUR 2 EUR
Trošak upita u Regulatorni biro 3 EUR 3 EUR 3 EUR
EKS 11,16% 11,01% 12,53%
Ukupni troškovi* 3.528,42 EUR 7.342,95 EUR 9.076,96 EUR
Ukupan dug 13.528,42 EUR 19.342,95 EUR 24.076,96 EUR

 

*Ukupni troškovi predstavljaju zbir kamata za cijeli period, administrativne naknade, naknade za mjenicu (2 eura),  upita u Kreditni biro CBCG (3 eura) i troškova polise životnog osiguranja. 

Za iznose do 12.000 eura trošak grupne polise životnog osiguranja snosi banka.

Za iznose veće od 12.000 eura, neophodno je dostavljanje individualne polise životnog osiguranja.

Troškovi polise životnog osiguranja, izračunati su na konkretnom primjeru klijenta, starost u momentu apliciranja za kredit 65 godina, pol ženski, uredan zdravstveni karton.

Reprezentativni primjer je iskazan na primjeru obračuna od 1. 1. 2024. godine.

Kreditni kalkulator

Iznos kredita
Iznos mjesečne otplate
Ukupan iznos otplate
Ukupan iznos kamate
Zanima me ponuda

Nominalna kamatna stopa

Efektivna kamatna stopa

Procenat provizije

Iznos provizije

Kreditni kalkulator je isključivo informativnog karaktera i u druge svrhe se ne može koristiti. U obračun efektivne kamatne stope u ovom kreditnom kalkulatoru su uključeni troškovi 1 mjenice (2 eura) i upita u Kreditni registar CBCG (3 eura), kao i iznos provizije za odobravanje kredita koja iznosi 1% od iznosa kredita u periodu trajanja kampanje (od 22. 1. do 30. 4. 2024.). Trošak polise životnog osiguranja nije uključen u EKS u ovom kalkulatoru.


Opšti uslovi odobravanja:

 • maksimum 78 godina starosti u momentu isplate posljednjeg anuiteta u slučaju kredita sa grupnom polisom osiguranja
 • maksimum 75 godina starosti u momentu isplate posljednjeg anuiteta u slučaju kredita sa individualnom polisom osiguranja
 • kredit se odobrava po kamatnoj stopi 7,99% - 10,24%

Obezbjeđenje kredita:

 • administrativna zabrana na penziju korisnika kredita
 • administrativna zabrana na platu/penziju žiranta
 • mjenica (koju potpisuje korisnik i žirant, ako je ugovorom predviđen) i mjenično ovlašćenje (koje potpisuje korisnik i žirant, ako je ugovorom predviđen)
 • mjenica i mjenično ovlašćenje pravnog lica (u izuzetnim slučajevima)
 • polisa životnog osiguranja (grupna ili individualna)

Potrebna dokumentacija:

 • zahtjev za kredit
 • potpisana kopija lične karte ili kopija boravišne dozvole, ukoliko je u pitanju nerezident
 • formular za unos ličnih podataka
 • mjenica i mjenično ovlašćenje
 • penzioni ček za poslednja 3 mjeseca
 • potvrda o zaposlenju (ne starija od 30 dana – žirant, ako je potreban)
 • dokumentacija za ovjeru (popunjava fond PIO), ne starija od 30 dana
 • saglasnost za pristup RKB-u

Dodatna dokumentacija koju donosi preduzetnik:

 • potvrda iz Poreske uprave o izmirenim obavezama
 • poreska prijava za prošlu godinu

Lista uslova za kredite fizičkih lica

Banka zadržava pravo da zatraži dodatna obezbjeđenja ili dokumentaciju, ukoliko ocijeni da je potrebno.

Nakon prikupljanja potrebne dokumentacije i potpisivanja zahtjeva za kredit, posjetite neku od naših poslovnica, gdje možete podnijeti zahtjev za kredit. U slučaju da je potreban žirant kao dodatno obezbjeđenje, i on mora da bude prisutan u filijali tokom podnošenja zahtjeva, potpisivanja mjenice i ostale dokumentacije.

Banka će, besplatnom SMS porukom, obavijestiti klijenta o isplaćenom kreditu.

Formular za prijavu

+382