CKB

Garancija za zadržani novac ili retenciona garancija

 • Pruža sigurnost da će ugovoreni posao biti korektno i blagovremeno završen
 • Eliminiše rizik gubljenja avansa
 • Dugogodišnje iskustvo Banke
 • Najveća klijentska baza
 • Profesionalan odnos sa klijentima

Opis proizvoda

Garancija za zadržani novac ili Retenciona garancija posebnu primjenu je našla kao obezbjeđenje korektnog izvršenja posla u slučajevima kada naručilac posla polaže određeni iznos depozita izvođaču. Retenciona garancija predstavlja garanciju kojom banka garantuje naručiocu posla, odnosno korisniku garancije da će mu, ukoliko izvođač prekrši ugovorene obaveze ili ne otkloni određene nedostatke tokom garantnog roka, vratiti 5% ugovorene vrijednosti koja naručiocu služi kao garantni depozit.

Cijena proizvoda

Za izdavanje garancije banka klijentima naplaćuje minimalnu proviziju za izdavanje garancije u iznosu od 50 EUR, odnosno 2,00% - 3,00% godišnje od odobrenog iznosa garancije. U posebnim slučajevima menadžment Banke može primijeniti dogovornu proviziju za izdavanje garancije.

Potrebna dokumentacija

Prilikom podnošenja aplikacije za izdavanje retencione garancije Banke, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
 1. zahtjev za izdavanje retencione garancije u kucanoj formi, sa svim važnim podacima o preduzeću,
 2. ugovor između zainteresovanih strana gdje se traži garancija banke.
Uz prethodno navedeno, dokumentacija koju je potrebno dostaviti, nezavisno od vrste garancije za čije izdavanje klijent aplicira je:
 1. kopija rješenja o registraciji,
 2. kopija rješenja o razvrstavanju djelatnosti,
 3. kopija kartona deponovanih potpisa,
 4. kopija OP obrasca (ovjereni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje),
 5. komplet obrazaca za godišnje račune (Bilans stanja, Bilans uspjeha, Bilans novčanih tokova, Iskaz o promjenama na kapitalu, Bilans stanja – pomoćni obrazac, Bilans uspjeha – pomoćni obrazac, Poreska prijava poreza na dobit, Obračun amortizacije za poreske svrhe) za posljednje 3 godine, ovjeren od strane Privrednog suda,
 6. zaključni list za posljednje 3 godine,
 7. zaključni list za period tekuće godine, finansijski izvještaj o poslovanju (bilans stanja i uspjeha) za tekuću godinu – presjek.

Kako do garancije?

Preduzeće podnosi zahtjev sa potrebnom dokumentacijom Banci. Zahtjev za izdavanje garancije mora biti ovjeren pečatom i potpisom ovlašćene osobe iz preduzeća. Zahtjev mora da sadrži podatke na osnovu kojih se može sagledati cijeli posao i uraditi ekonomsko-finansijska analiza. Na osnovu dostavljene dokumentacije i urađene analize, Kreditni komitet donosi odluku o odobrenju garancije, nakon čega slijedi potpisivanje ugovora sa klijentom.

Informacije

Za sve dodatne informacije posjetite najbližu poslovnicu CKB-a ili pozovite CKB Call Centar na 19894.