CKB

CKB EU Cosme kredit

  • Iznos kredita: do 50.000 EUR
  • Rok otplate: do 36 mjeseci
  • Start up kompanije*: max 15.000 EUR
  • Bez hipoteke**
  • Fiksna kamatna stopa
  • Sezonska otplata na osnovu biznis aktivnosti
  • Jednokratna isplata na CKB račun klijenta
*manje od jedne godine postojanja
**uz mjenicu kompanije i ličnu mjenicu

Opis proizvoda

CKB EU COSME kredit omogućava finansiranje potreba preduzeća za obrtna sredstva kao što su nabavka: zaliha, robe, sirovina i slično i služi za finansiranje investicija u materijalna dobra i nematerijalnih ulaganja.

Ovo finansiranje je omogućeno putem EU garancije za finansiranje duga uz podršku finansijskih sredstava Evropske unije u okviru LGF instrumenta za jemstvo kredita koji je propisan Uredbom EU br. 1287/2013 Evropskog parlamenta i Savjeta za uspostavljanje Programa za konkuretnost kompanija i MSP (COSME) (2014-2020).

Cijena proizvoda

Kamatna stopa i provizija za obradu kredita utvrđuje se na osnovu ekonomsko-finansijske analize kompanije, kreditne istorije i prometa preko računa kod CKB-a.

Sredstva obezbjeđenja

  • Lična mjenica
  • Mjenica kompanije
  • Ovlašćenje za naplatu sa računa kompanije

Kako do kredita?

Zahtjev za kredit za mala i srednja preduzeća se, zajedno sa potrebnom dokumentacijom, predaje menadžeru za odnose sa malim i srednjim preduzećima. Nakon okončanja procesa odlučivanja, menadžer za odnose sa malim i srednjim preduzećima će obavijestiti klijenta o tome da li je njegov zahtjev odobren i pod kojim uslovima.

Odobravanje CKB kredita za mala i srednja preduzeća zavisi od bodovanja prema internim kriterijumima Banke i Opštih uslova poslovanja CKB-a.

Informacije

Za sve dodatne informacije posjetite najbližu poslovnicu CKB-a ili pozovite CKB Call Centar na 19894.