CKB

Europetrol Private kartica

  • Mogućnost odloženog plaćanja goriva
  • Mogućnost uzimanja dodatne kartice
  • Inicijalno otvaranje besplatno

Opis proizvoda

Euro Petrol Private kartica predstavlja revolving kreditnu karticu. Visina odobrenog limita zavisi od kreditne sposobnosti. Naplata se vrši po automatizmu sa Vašeg tekućeg računa i to 40% od puštenog iznosa na mjesečnom nivou. Minimalan iznos za plaćanje je 10€. Dospijeće plaćanja je dvadeseti u mjesecu. Korisnik može imati i dodatne kartice. Po osnovu ugovora sa Euro Petrolom, CKB i Euro Petrol će odobravati bonus korisniku kredita u visini od 50% redovne kamate u slučaju mjesečnog prometa do 200€. U slučaju prometa većeg od 200€, bonus će biti jednak cjelokupnom iznosu redovne kamate. Izvještaj o potrošnji šalje se poštom na Vašu adresu.

Gdje možete dobiti Europetrol Private Co-brand karticu?

Europetrol private Co brand kartica namijenjena je svim građanima Crne Gore, koji ostvaruju redovna mjesečna primanja (plata ili penzija) preko tekućeg računa otvorenog kod Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica. Ukoliko nijeste klijent Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica ovu karticu možete dobiti uz garanciju Euro Petrola.

Za karticu možete aplicirati u poslovnicama Euro Petrola. Karticu možete koristiti istog dana kada je dobijete

Prijava gubitka ili krađe kartice

U slučaju da ste izgubili karticu ili Vam je ona ukradena molimo Vas da kontaktirate CKB Call Centar 19894. Kartica će biti automatski blokirana od momenta kada ste kontaktirali Banku. Ukoliko ne prijavite gubitak ili krađu bićete odgovorni za cjelokupan dug.

Reklamacija

Ukoliko korisnik kartice smatra da mu neki troškovi ne pripadaju ili su pogrešno obračunati, može se obratiti Banci radi reklamiranja istih uz podnošenje računa i druge dokumentacije koju Banka od njega može tražiti. Rok za podnošenje reklamacije je 72h od datuma transakcije.

Banka ne preuzima odgovornost za kvalitet i količinu robe odnosno usluge kupljene karticom. Reklamaciju u vezi sa kvalitetom i količinom robe, odnosno kvalitetom usluge, korisnik rješava sa prodajnim mjestom. Bez obzira na ishod reklamacije korisnik je dužan podmiriti ukupan dug po kartici.

Ako Banka utvrdi da je reklamacija opravdana, odobriće račun vezan za karticu, a u slučaju neopravdane reklamacije korisnik snosi sve troškove.

Informacije

Za sve informacije vezane za poslovanje platnim karticama pozovite CKB Call Centar na 19894.