CKB

Etički kodeks

Crnogorska komercijalna banka a.d. Podgorica (u daljem tekstu: Banka) je godinama dominantan učesnik na bankarskom tržištu i tržištu kapitala Crne Gore. Najvažniji činilac naših prošlih i budućih dostignuća je dobar odnos sa našim klijentima.


Naš uspjeh ne bi bio moguć bez najvećeg resursa Banke, njenih zaposlenih, čiji posvećeni rad, vještine, kreativni pristup i etičko ponašanje predstavljaju prošli, sadašnjii budući simbol našeg uspjeha.


U cilju formulisanja jasnih i eksplicitnih smjernica i zahtjeva za Banku, lica koja imaju pravni odnos sa Bankom i klijente i one koji su uključeni u poslovanje Banke (eksterne partnere) u vezi sa etičkim ponašanjem i poslovanjem, u cilju zaštite vrijednosti Banke i lica i organizacije uključenih u to, Banka je usvojila svoj Etički kodeks.


Etički kodeks možete preuzeti ovdje.

Politika o konfliktu interesa

Crnogorska komercijalna banka a.d. Podgorica (u daljem tekstu: Banka) svojim klijentima pruža finansijske i investicione usluge.


U cilju izbjegavanja, prepoznavanja i upravljanja konfliktom interesa koji može nanijeti štetu klijentima, Banka je sačinila regulativu čija su glavna načela i procedure sadržani u Politici o konfliktu interesa.


Politika o konfliktu interesa sadrži pregled okolnosti koje dovode ili koje mogu dovesti do konflikta interesa sa potencijalno negativnim posljedicama po klijenta.Politiku o konfliktu interesa možete preuzeti ovdje.

Antikorupcijska politika CKB-a

Crnogorska komercijalna banka a.d. Podgorica, članica OTP grupe (u daljem tekstu: Banka) i OTP grupa posvećeni su borbi protiv korupcije. Vlasnici i čelnici Banke zastupaju nultu toleranciju prema svim oblicima mita i korupcije (sticanja nepravednih prednosti).

Odredbe Antikorupcijske politike Crnogorske komercijalne banke a.d. Podgorica (u daljem tekstu: Politika) formulisane su u skladu sa važećim crnogorskim zakonima, standardima OTP grupe i smjernicama Wolfsberg grupe za borbu protiv korupcije.

Svrha ove Politike je da se definišu principi antikorupcijske aktivnosti Banke, identifikuju oblasti koje su posebno izložene riziku od korupcije i da služi kao osnovni dokument za izradu regulatornih akata vezano za antikorupcijske aktivnosti Banke i pogođenih zaposlenih.

Principi i odredbe ove Politike primjenjuju se na cjelokupnu organizaciju Banke počevši od formulacije internih regulatornih akata, ugovora koji se zaključuju sa partnerima do aktivnosti pojedinačnih zaposlenih, kao i na sve aktivnosti Banke.

Odjeljenje za praćenje usklađenosti poslovanja banke sa propisima je organizaciona jedinica nadležna za Politiku.

Antikorupcijsku politiku CKB-a možete pogledati ovdje.